Način dostupa (URL): www.admir-h.ucoz.com

 ISBN 978-9958-606-71-7

COBISS.BH-ID 20832262

Main TEORIJA SPORTA SA OSNOVAMA TJELESNIH AKTIVNOSTI SPECIJALNE NAMJENE Registration

Login

Welcome Guest | RSSFriday, 2020-06-05, 9:42 PM
Izbornik

Statistika

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Registracija

Doc. dr Admir Hadzikadunic

UDK: 796.012(075.8)

---------------------------------------------------

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka

Bosne i Hercegovine, Sarajevo

 796.012(075.8)

HADŽIKADUNIĆ, Admir

Teorija sporta sa osnovama tjelesnih aktivnosti

specijalne namjene [Elektronski izvor] / Admir

Hadžikadunić, Senad Turković, Muhamed Tabaković. -

Elektronski tekstualni podaci. - Sarajevo :

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2013. - 1

elektronski zapis : tekst, slike, animacije

 Tekst s nasl. ekrana. -

Način dostupa (URL): www.admir-h.ucoz.com

 ISBN 978-9958-606-71-7

1. Turković, Senad 2. Tabaković, Muhamed

COBISS.BH-ID 20832262

-------------------------------------------------

Na osnovu člana 41.tačka o. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona

Sarajevo”, broj 22/10), člana 9. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene

novine Kantona Sarajevo”, broj 4/99) i člana 167. stav 12. Pravila Univerziteta u Sarajevu, a u

skladu sa odredbama Poslovnika o radu Izdavačkog savjeta Senat je, na 11.sjednici održanoj

26.06.2013. godine, donio odluku da se Udžbenik “Teorija sporta sa osnovama tjelesnih

aktivnosti specijalne namjene izda kao univerzitetsko izdanje.

Search

Site friends
  • Create a free website
  • Online Desktop
  • Free Online Games
  • Video Tutorials
  • All HTML Tags
  • Browser Kits

  • Sva prava zadrzana: Admir Hadžikadunić&Senad Turković&Muhamed Tabaković